profile-bg

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Teatr Baj Pomorski w Toruniu - Samorządowa Instytucja Kultury, Toruń (87-100), z siedzibą przy ul. Piernikarskiej 9, NIP 956-159-15-75, REGON 000279054 (dalej „My”, „Teatr” lub „Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora - Zbigniewa Lisowskiego.

Podstawa prawna:
Art 6. ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do wyznaczonego przez Administratora inspektora danych osobowych:
adres e-mail:  p.klugiewicz@jumi2012.pl 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością kulturalną, czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź też za Pani / Pana zgodą.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych do niej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
  • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
  • umożliwienia łatwiejszego kontaktu;
  • zakupu, rezerwacji biletu;Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgody może Pani/Pan przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.


Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa.
Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do otrzymywania od nas informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

    • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
    • podmiotom świadczącym usługi:

• doręczania korespondencji

• świadczenia usług archiwizacyjnych

• obsługi hostingowej

• obsługi IT

• obsługi płatności

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum. W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany do archiwizacji.


Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).